When you trying to instal pkg_add -r nano you see:

pkg_add -r nano
Error: Unable to get ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-9-current/Latest/vim.tbz: 
File unavailable (e.g., file not found, no access)
pkg_add: unable to fetch 'ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-9-current/Latest/vim.tbz:' by URL

This should help you:

Open ~/.cshrc and write at end of file:
setenv PACKAGESITE "ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-9-stable/Latest/"

and save it, and use: source ~/.cshrc

C++ Programmer

Posted: 9 sierpnia 2012 in Programmer
Tagi: ,


Extracting MSI install file

Posted: 24 lipca 2012 in MSI files
Tagi:

To extract content of MSI install file (ex. file.msi):

 • msiexec /a D:tmpfile.msi /qb TARGETDIR=D:tmp

Jak wygenerować certyfikat SSL

Posted: 21 lipca 2012 in Certyfikat, SSL
Tagi: ,

Poniżej skrypt generujący certyfikat SSL:

#!/bin/bash
# 5 lat
days=1825

rm -f /tmp/cert.pem /tmp/cert.key
openssl req -new -x509 -days $days -nodes -out /tmp/cert.pem -keyout /tmp/cert.key

echo "Certyfikat wygenerowany: /tmp/cert.pem /tmp/cert.key"


Uruchamianie Tomcata na dwóch kartach sieciowych:

Przed uruchomieniem serwera Tomcat na dwóch kartach sieciowych należy zrobić kopię zapasową pliku C:Program FilesApache Software Foundationconfserver.xml Następnie w sekcji

Poniżej przedstawiona została konfiguracja serwera Tomcat dla dwóch kart sieciowych (interfejsów sieciowych):

 

<Connector port=”8081″ maxHttpHeaderSize=”8192″
maxThreads=”150″ minSpareThreads=”25″ maxSpareThreads=”75″
enableLookups=”false” redirectPort=”8443″ acceptCount=”100″
connectionTimeout=”20000″ disableUploadTimeout=”true” address=”192.168.1.102″/>

<Connector port=”8081″ maxHttpHeaderSize=”8192″
maxThreads=”150″ minSpareThreads=”25″ maxSpareThreads=”75″
enableLookups=”false” redirectPort=”8443″ acceptCount=”100″
connectionTimeout=”20000″ disableUploadTimeout=”true” address=”192.168.1.110″/>

 

Jeżeli będziemy potrzebowali ustawić serwer Tomcat dla więcej niż dwóch kart sieciowych „doklejamy” sekcję <Connector>

Parsowanie e-maili w C#

Posted: 6 czerwca 2012 in .NET, C#, Parsing
Tagi: , ,

Poniżej przedstawiam prosty program w konsoli (można go rozbudować czy też dorobić do niego GUI) do parsowania e-maili
napisany w języku C#
using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;

namespace BatchReader_01 {
    public class Message {
        public static int counter = 0;
        public static Dictionary<string, int> dict = new Dictionary<string, int>();
        public static List<Message> list = new List<Message>();

        int number;
        String mSubject;
        String mData;
        String mFrom;
        public Message(ref StreamReader sr) {
            list.Add(this);
            ++counter;
            number = counter;

            string strLine;
            strLine = sr.ReadLine();
            mData = strLine.Substring(6);
            strLine = sr.ReadLine();
            mFrom = strLine.Substring(6);
            strLine = sr.ReadLine();
            mSubject = "";
            while (!strLine.StartsWith("To")) {
                mSubject += strLine;
                strLine = sr.ReadLine();
            }
            mSubject = mSubject.Substring(9);
            mSubject = mSubject.Replace('t', ' ');

            strLine = sr.ReadLine();
            while (strLine != "------------------------------") {
                strLine = sr.ReadLine();
            }

            if (!mSubject.StartsWith("Re: ")) {
                dict.Add(mSubject.Replace(" ", ""), number);
            } else {
                strLine = mSubject.Substring(4).Replace(" ", "");
                if (!dict.ContainsKey(strLine))
                    dict.Add(strLine, number);
            }
        }
        //
        public void dump() {
            Console.WriteLine("Messge " + number.ToString()+":");
            Console.WriteLine("t" + mSubject);
            Console.WriteLine("t" + mData);
            Console.WriteLine("t" + mFrom);
        }
        //
        public static void listDump() {
            foreach (Message obj in list)
                obj.dump();
        }
        //
        public static void subjectsDump() {
            // Get a collection of the keys (names).
            ICollection<String> c = dict.Keys;
            foreach (String str in c)
                Console.WriteLine("index: {0}, {1} {2}", dict[str], list[dict[str] - 1].mSubject, str);
        }
    }

    class Program {
        //-------------------------------------------------------
        public static void Main(string[] args) {
            try {
                //List<Message> list = new List<Message>();
                StreamReader sr = File.OpenText("GDAlgorithms-list Digest, Vol 28, Issue 1.MSG");
                string strLine;
                while (null != (strLine = sr.ReadLine())) {
                    if (strLine.StartsWith("Message:")) {
                        Message m = new Message(ref sr);
                        //list.Add(m);
                    }
                }
                sr.Close();

                Message.subjectsDump();

                Message.listDump();

            } catch (FileNotFoundException e) {
                Console.WriteLine(e.Message);
            }
        }
        //-----------------------------------------------
    }
}
//---------------------------------------------------------------

Projekt w VS2008 Express Edition (download)

Jak użyjesz kodu w swoim programie to napisz. Tak z ciekawości chciałbym wiedzieć 🙂

Proszę o komentarze i uwagi 🙂


Sometime I have this problem: Access denied for user ‚root’@’localhost’ (using password: NO) I have described solution below:

 • Start the mysql client process using this command (sudo /etc/init.d/mysql start):
  mysql -u root
 • Execute this command to be able to change any password:
  FLUSH PRIVILEGES;

  Then reset/update your password:

  SET PASSWORD FOR root@'localhost' = PASSWORD('password');

  If we have a mysql root account that can connect from everywhere, you should also do:

  UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('newpassword') WHERE User='root';

  Alternate Method:

  USE mysql UPDATE user SET Password = PASSWORD('newpassword') WHERE Host = 'localhost' AND User = 'root';

  And if you have a root account that can access from everywhere:

  USE mysql UPDATE user SET Password = PASSWORD('newpassword') WHERE Host = '%' AND User = 'root';
 • Or faster:

USE mysql;
FLUSH PRIVILEGES;
UPDATE user SET Password = PASSWORD(‚dupa’) WHERE Host = ‚%’ AND User = ‚root’;

 

Then stop/restart the mysqld process:

sudo /etc/init.d/mysql stop
sudo /etc/init.d/mysql start
or
sudo /etc/init.d/mysql restart

Copying data between tables:

 

INSERT INTO table SELECT * FROM base2.table;


Copying data between tables including fields list:

 

INSTER INTO client (client_id, word) SELECT 4, word FROM client WHERE client_id = 3;